Kwaliteits-, gezondheid-, milieu- en veiligheidsbeleid

De organisatie richt zich bij de voorbereiding en implementatie van haar beleid en strategie ook op het verhogen van de kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Voor ons hoort maatschappelijk verantwoord ondernemen bij een professionele en duurzame vorm van ondernemerschap. Als familiebedrijf past MVO in onze integrale visie op ondernemerschap waarbij wij waarde creëren op sociaal (People), ecologisch (Planet) en economisch (Profit) gebied. Wij willen respectvol omgaan met mens en natuur.

Ons kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu (KVGM) beleid is gericht op een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en het milieu, het bevorderen van het welzijn en het voorkomen van ziekteverzuim in relatie tot het werk. Het beleid is gericht op het bevorderen en handhaven van een zodanige werkwijze en gedrag dat persoonlijk letsel en-/of schade aan de gezondheid van medewerkers en derden, alsmede materiële- en milieuschade worden voorkomen.

Voortdurende verbetering is in ons beleid het sleutelwoord. In ons beleid hebben de zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu allen dezelfde prioriteit, voor alle door ons geleverde goederen en diensten. Uitgangspunt hierbij is voortdurende verbetering en te voldoen aan de eisen van onze klanten en de geldende wet- en regelgeving.

Essentieel om dit mechanisme te laten functioneren, is het hebben van kennis van de wensen, eisen en verwachtingen van de klanten/stakeholders én het hebben van kennis van proces- en productspecificaties. Het is namelijk nodig de dagelijkse praktijk van het uitvoeren en opleveren van projecten met een referentie te vergelijken: de wensen van de klanten/stakeholders.

De directie moedigt medewerkers aan procedures nauwkeurig te volgen en afwijking te melden c.q. er naar te handelen als ze zich voordoen. De klanttevredenheid en veiligheid zijn daarbij altijd leidend: We moeten voorkomen dat producten en diensten met fouten bij klanten terecht komen en dat ongelukken gebeuren of schade aan het milieu wordt toegebracht.

Het gaat niet alleen om het constateren van afwijkingen en deze te herstellen, het gaat er juist om deze te voorkomen en dat afwijkingen zich herhalen. We noemen dat de preventieve werking van het managementsysteem, die alleen functioneert als we leren van onze fouten. Dit heet continue verbetering van processen en wordt ook aangeduid met de PDCA cirkel of Deming cirkel. Het mechanisme van continue verbetering is nodig om onze doelen en daarmee onze visie en missie te bereiken. Continue verbetering geldt voor:

 • Klanttevredenheid; voldoen aan de wensen, eisen en verwachtingen van de klanten
 • Het betrekken van stakeholders en inventarisatie van de verwachtingen;
 • Voorlichting / instructies / opleidingen geven;
 • Verbetering van producten, diensten en service;
 • Procesbeheersing en –verbetering;
 • Verbetering van de ketenlogistiek (supply chain);
 • Verbetering leverbetrouwbaarheid;
 • Lerende organisatie;
 • Verbetering van de veiligheid en het welzijn;
 • Voorkoming van ongevallen en schade;
 • Voorkoming van milieuschade;
 • Voldoen aan wet- en regelgeving.

De directie verwacht van alle medewerkers (inclusief inhuurkrachten) een actieve medewerking en een positieve bijdrage aan de uitvoering en de continue verbetering van een effectief KVGM- beleid en een blijvend gezonde onderneming.

Alle processen, geen enkele uitgezonderd, leveren hun bijdrage aan bovengenoemde doelen en uitgangspunten. Het managementsysteem is het hulpmiddel om mee te werken om de processen aan te sturen. Dat systeem is het gereedschap van het management en andere leidinggevenden om processen te beheersen en te verbeteren, in het belang van onze klanten en de continuïteit van onze organisatie.